John Robson Sweney (1837 - 1899)

Tonadas que compuso:
- Awake! Awake!
- More About Jesus